Kaldkatus – soojustatud sarikas

Paljud äri- ja üldkasutatavad hooned projekteeritakse kaldkatusega.

Ülevaade

Paljud äri- ja üldkasutatavate hoonete (eriti büroohoonete ja koolide) projekteerijad kasutavad ära kaldkatuse kõrgust, et luua õhuküllaseid kauneid siseruume, millel on kõrged kaldlaed ning mis võimaldavad paigaldada valgusavasid ja katuseaknaid. Katuse soojapidavus ning soov luua huvitavaid ja kauneid siselahendusi võivad muuta sellise projekti soojustuse üsna keeruliseks.

Knaufi soojustusisolatsiooni tooted

 • Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 ja Unifit 039 on väga heade omadustega klaasvill rullis. Seda on lihtne lõigata ja ebakorrapärase asetusega sarikate vahele vajutada.
 • Classic 040, 042 ja 044 on pinnakatteta klaasvill rullis, mida on saadaval erineva paksusega ja mis tänu sellele sobib erinevaks kasutusotstarbeks. See on kerge, elastne, mürasummutav ja süttimatu.
 • TP116 on elastne, pooljäik, süttimatu klaasvillaplaat sarikate vahele paigaldamiseks.

KokkuvõteKnauf Insulationi tootevalikus on erinevad soojustussüsteemid kaldkatuste soojustamiseks. Lisaks standardsetele soojustustoodetele pakume ka suurepäraste omadustega auru läbilaskvat aluskihti ja soojustatud voodrilaudu.

Projekteerimise põhialused

Pööningu kasutamine

Kui osa pööningust võetakse kasutusele, tuleks sarikad soojustada. Tavaliselt paigaldatakse soojustus sarikate alla ning soojustuse ja roovitise aluspapi vahele jäetakse ventilatsioonivahe. Lõpuks kaetakse lagi aurutõkkekihi ja kipsplaadiga.

Katuse soojustuse projekteerimisel tuleb kindlasti arvestada sarikate minimaalse konstruktsioonilise paksuse, katusekalde ja soovitud soojapidavuse saavutamiseks vajaliku soojustusmaterjali paksusega.

Ehituseeskirjad

Kaldkatuse elementidele sätestatud U-väärtused.

Kondenseerumisohu vältimine

Katuse soojustamisel on oht, et soojustuse külmale poole tekib kondensatsioonivesi.

Selle vältimise peamiseks võimaluseks on paigaldada soojustuse soojale poolele aurutõkkekiht. See piirab hoonest eralduvate veeaurude hajumist soojustuskihti.

Aurutõkkekiht peab olema katkematu, liitekohad peavad olema hästi tihendatud ja kus võimalik, tuleks see torkekahjustuste vältimiseks paigaldada kommunikatsioonide, näiteks kaabelduse, taha.

Kui roovitise alla on paigaldatud aure läbilaskev membraan, hajuvad soojustuskihti mitte läbinud veeaurud roovitise alla paigaldatud aluskihi kaudu välja. Sellist süsteemi nimetatakse sageli hingavaks katuseks ja uutes hoonetes soovitab Knauf Insulation kasutada just sellise konstruktsiooniga katust.

Kui roovitise alla on paigaldatud tavapärane roovitise bituumenpapp või mõni muu aure mitteläbilaskev aluskiht, tuleb soojustuse külmale poole jätta ventilatsioonivahe, mis võimaldab veeaurudel välja hajuda. Nii ei teki katusekonstruktsioonile kondensatsioonivett.

Soojustuste asukoht

Soojustuse paigaldamiseks kaldkatusele on mitu võimalust:

 • laele paigaldatud soojustus, vt ( )
   

Sarikate vahele paigaldatud soojustus

Soojustuse paigaldamiseks sarikate vahele on kaks võimalust:

 • hingav katus, kus roovitise alla on paigaldatud aure läbilaskev aluskiht

 • ventilatsiooniga konstruktsioon

Hingava katuse konstruktsioon

Sarikate vahed on soojustusega täielikult täidetud, soojustuse ja roovitise aluskihi vahele ei ole jäetud õhuvahet, kuid aluskiht peab olema aure läbilaskev. Kui paigaldatakse õhuke isolatsioonikiht, siis külmasildade vältimiseks soovitame sisevoodriks kasutada soojustust/kipsplaadi laminaati. See ei ole vajalik, kui sarikad on vähemalt 140 mm paksused ja sarikate vahed on soojustusega täielikult täidetud.

Soojustuse soojale poole tuleks paigaldada kombineeritud õhu- ja aurutõkkekiht. Nii jääb katus õhutihe ning väheneb ka veearude tungimine läbi katuse.

Kohtades, kuhu paigaldatakse kaablid ja torud, võib kipsplaat tihendada nii, et tekib sobiv kanal. Torkekahjustuste vältimiseks tuleb kommunikatsioonid paigaldada aurutõkkekihi peale.

 

Hingav katus

Hingava katuse puhul hajub niiskus hoonest hõlpsalt läbi aure läbilaskva aluskihi ning põikisuunalist ventilatsiooni ei ole vaja. Sellel on mitu eelist:

 • aure läbilaskev konstruktsioon väldib kondenseerumisohtu katuse puitkonstruktsioonis;

 • aure läbilaskev aluskiht toimib ka tuuletõkkekihina sarikate välispinnal;

 • tuuletõmbe vältimine parandab katusekonstruktsiooni energiatõhusust.

Knauf Insulation soovitab ehitada kõik kaldkatused hingava katusena.

Ventilatsiooniga konstruktsioon

Selle konstruktsiooni puhul jäetakse soojustuse ja roovitise aluskihi vahele 50 mm suurune ventilatsioonivahe. Kui sarikate paksusest ei piisa nõutud paksusega soojustuse paigaldamiseks ja 50 mm suuruse ventilatsioonivahe jätmiseks, soovitatakse kasutada soojustusega kuivviimistlust. Selle eeliseks on külmasildade minimeerimine.

Kõikidel pööningutel tuleb jätta ventilatsiooniavad nii alla kui üles. Räästas peaksid ventilatsiooniavad olema katkematud ja vähemalt 25 mm suurused. Mõlema pool katuseharja peab olema vähemalt 5 mm suurune katkematu ventilatsioonivahe.

Soojustuse soojale poole tuleb paigaldada aurutõkkekiht.

Soojustus sarikate all

Kui sarikate vahe on täielikult soojustatud, siis soojustuse tõhustamiseks võib lakke paigaldada soojustatud kipsplaadid.

Kui sarikatele paigaldatud soojustusplaat on kõrge aurukindlusega, ei soovitata sarikate vahele paigaldada mineraalvillast soojustust, välja arvatud juhul, kui projekteerija on kindel, et sarikate alla on võimalik paigaldada tõhus aurutõkkekiht.

Kohtades, kuhu on paigaldatud ainult jäigad, kõrge aurukindlusega soojustusplaadid, nagu näiteks vahtpolüstüreen, ei ole aurutõkkemembraani üldjuhul vaja, välja arvatud juhul, kui majale mõjub suur niiskus. Soojustuse ja roovitise aluskihi vahele ei ole vaja jätta õhuvahet, kui roovitise aluskihiks on aure läbilaskev aluskiht.

Tuletõkke tagamiseks tuleks sarikad katta 12,5 mm paksuse kipsplaadi või sarnase materjaliga.

Olemasoleva kaldkatuse parandamine

Olemasoleva katuse soojapidavuse suurendamiseks soovitame paigaldada soojustuse kogupaksusega 250 mm kuni 300 mm.

Enamiku kaldkatuste puhul on lae ühenduskohad tõenäoliselt soojustatud. Kui olemasolev soojustus ulatub kuni talade ülemiste otsteni, tuleks uus soojustus paigaldada lihtsalt õige nurga all üle talade. Kui olemasolev soojustus ei ulatu talade otsteni, paigaldage lisasoojustus talade vahele nii, et soojustus ulatub talade ülemise otsani. Seejärel paigaldage teine kiht taladele õige nurga all.

Kuna olemasolevatele katustele on tõenäoliselt paigaldatud veekindel roovitise aluskiht, näiteks bituumenpapp, tuleb kindlasti jälgida, et ühest räästast teise oleks tagatud põikisuunaline ventilatsioonivahe.

Külmasillad

Külmasildade vältimiseks tuleb katuse soojustus kinnitada seinasoojustusele või paigaldada see väikese ülekattega. Projekteerija peaks läbi mõtlema, mis etapis tuleb selline ühendav soojustus paigaldada, kuna see mõjutab soojustuse viimistlemist räästas.

Külma katuse puhul on üheks võimaluseks paigaldada seinaplaadile (ja tuletõkkeplaadile, kus kohaldatav) õhuke soojustuskiht vahetult enne roovitise aluskihi kinnitamist. Sel juhul ei ole vaja soojustust katuse seestpoolt kohale lükata, kui roovitis on juba paigaldatud.

Külmasildade vältimiseks tuleb soojustada otsaseina ning isoleeriva seina vahele jääv vahe ja esimene tala/sarikas. Külmasildade vältimiseks tuleb külma katuse soojustuse teine kiht kinnitada otsaseina ja isoleerivate seinte vastu.

Knauf Insulationi tooteid valmistatakse erinevate laiustega, mis sobivad standardsete vahedega talade/sarikate vahele.

Süvistatud valgustid

Kohtades, kuhu on paigaldatud süvistatud valgustid, eriti kompaktsete fluorestsentslampide või madala pingega volframlampidega, tuleb minimeerida soojuse kogunemist. Paigaldage valgustid nii, et õhuringluse tagamiseks jääb valgustite ümber vähemalt 75 mm suurune vaba ruum. Tihendage ruum nii, et õhk ei leki pööningule ja vajaduse korral tagage ruumi ventilatsioon.

Paigaldamine

Õrnade materjalide paigaldamisel peavad töövõtjad järgima standardis HSE 33 toodud instruktsioone.

Tüüpilised spetsifikatsioonid

Sarikate vahele paigaldatud klaasvill

Soojustage kaldkatuse kogu pind … mm paksuse Unifit 032, 035, 037  või Unifit 039*/ Classic 040* soojustusmaterjaliga, mis tuleb vajutada sarikate vahele. Räästa juures suruge soojustus kuni seinapaneelini, vastu seinasoojustust. (*Vajaduse korral jätke ära)

Soojustuse ja roovitise aluspapi vahele peab jääma 50 mm suurune õhuvahe.