Kergvälisseinad

Knauf on loonud välisseinte rajamiseks uue kontseptsiooni, millega traditsioonilised lahendused võistelda ei suuda. Kergvälisseinte süsteemi loomisel on eelkõige silmas peetud tõhusust ja keskkonnasäästu aspekte ning arvestatud on rangeid kaasaegseid standardeid. Kergvälisseinad, mis on ehitatud profiilidest, plaatmaterjalidest ning täidetud Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustusmaterjalidega, pakuvad arhitektidele laialdasi võimalusi oma ideede ellu viimiseks ja ehitusettevõtetele võimalusi ehitada põhjendatud madalate kuludega, tagades seejuures valminud ehitiste kõrge kvaliteedi.

Knauf kergvälisseinte süsteemis sisalduvad komponendid:

 • AQUAPANEL® Cement Board Outdoor välisseina plaadid ja tarvikud
 • Knauf profiilid (v.a. termoprofiilid)
 • Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus
 • Knauf kisplaadid ja tarvkud
   

1. Tarindite olulisimad omadused

Tulepüsivus

Tarindite tulepüsivus on üks olulisemaid omadusi hoonete püsivuse ja turvalisuse tagamiseks. Tulepüsivus tagatakse järgmiste tingimuste täitmisega:

 • Tulekahju risk on viidud miinimumini, kasutades mittepõlevaid ehitusmaterjale
 • Tulekahju korral peab olema tagatud hoones viibivate inimeste turvaline väljapääs
 • Tarindid peavad olema vastupidavad selliselt, et tulekahju tekkimisel täidavad need hoone koormustaluvusele ja stabiilsusele seatud nõuded selleks ette nähtud aja jooksul ning takistavad tule levikut hoones või lähedalasuvatele ehitistele.

Knaufi materjalidest kergvälisseinad tagavad tarindite tulepüsivuse klassides REI30...REI120, sõltuvalt tarindi tüübist, materjalide valikust, mõõtmetest, asukohast jms. Knauf kipsplaadid, Knauf AQUAPANEL® välisseinaplaadid ja ECOSE® Technology mineraalvillad on mittepõlevad ehitusmaterjalid ning kuuluvad turvalisimasse tulekindluse klassi A1vastavalt standardile EVS-EN 13501-1.

Soojusläbivus

Tarindis kasutatud materjalide soojust isoleerivad omadused määravad kogu piirde soojusläbivuse (tähis U, mõõtühikuks W/(m2K)). Soojusläbivus kirjeldab soojusvoogu läbi piirde, mis on tingitud tempratuuri erinevustest tarindi vastaskülgedel. Köetavates hoonetes on soojusvoo suund välispiiretes reeglina seestpoolt (soojemalt pinnalt) väljapoole (külmemale pinnale). Soojusläbivuse arvutustes tuleb lisaks arvestada nii materjalide paiknemisest kui külmasildadest tingitud soojusvoo muutusi.

Knauf kergvälisseinatarindites kasutatakse lisaks sise- ja välispindu katvatele plaatmaterjalidele ECOSE® Technology keskonnasõbralikke mineraalvillast soojustusmaterjale, mis tagavad energiatõhususe ning soojusmugavuse hoonetes. Knauf kergvälisseinte tüüplahenduste korral on soojusläbivused vahemikus U = 0,16...0,19 W/(m2K). Passiivhoonete rajamisel (paksema soojustuskihi korral) saavutatakse soojusläbivused U = 0,07...0,15 W/(m2K).

Niiskustehniline toimivus

Energiatõhusate hoonete rajamisel on üks olulisemaid kriteeriume välispiirete soojus- ja niiskustehnilise toimivuse tagamine: piire peab olema õhutihe, vastupidav sademetele ja tuultele, piisava soojustusega ning olema rajatud selliselt, et oleks välditud kondensaadi ja hallituse teke. Nende tingimuste täitmiseks on vajalik vastupidavate fassaadikatete kasutamine koos tõhusa soojustuse ning õhu- ja aurutõkkematerjalidega. Tarindis peab olema tagatud turvaline niiskusrežiim, mis väldib liigniiskuse kogunemist ja võimalike niiskuskahjustuste teket. Selleks tuleb projekteerimisel arvestada lisaks materjalide tugevusomadustele või soojusjuhtivusele ka nende niiskustehniliste omadustega, näit.veeauru- ja õhuläbilaskvusega. Levinud fassaaditeooriad soovitavad, et tarindis, suunaga seestpoolt väljapoole, peaks iga järgneva materjalikihi suhteline difusioonitakistus (tähis Sd, ühik m) olema eelnevast kihist madalam ning et suure veeaurutakistusega õhu- ja aurutõkkekiht toimiks niiskuse läbipääsu ja konvektsiooni takistava kihina tarindis.

Knauf kergvälisseinte süsteemi kuuluvad materjalid on sobivad ja on testitud ning tarindid katsetatud erinevat tüüpi hoonetes ja asukohtades kasutamiseks. Siiski tuleb igakordselt uut hoonet või renoveerimist kavandades kaasata projekteerimisprotsessi ka põhjalikud niiskustehnilised arvutused, et võtta arvesse niiskusturvalisuse komponente ja muutujaid antud projektis. Eriti oluline on see energiatõhusate madal- ja liginullenergiahoonete ning nn passiimajade planeerimisel ja ehitamisel.

Heliisolatsioon

Hoonetes on vajalik tagada kaitse nii välise kui hoone sees leviva müra eest. Väljast kostvat müra vaigistab välispiirete heliisolatsioon. Olmemüra levikut ruumist ruumi vähendavad nõuetekohase heliisolatsiooniga sisepiirded. Tehnoseadmete müra summutamine sõltub piirete heliisolatsioonist ja seadmete paigaldusest, vajalikud müravastased abinõud võivad igal konkreetsel juhul erineda. Kui soojusisolatsioon töötab välispiirete soojakadude vähendamiseks, siis heliisolatsioon hoones tagab ruumidevaheliste põrandate-seinte-lagede helipidavuse ja müraisolatsiooni. Heliisolatsioon ja õigesti valitud materjalid konstruktsioonides loovad turvalise ja kosutava keskkonna.

Knaufi kergvälisseinatarindid on läbinud vajalikud laborikatsetused ning neid on testitud ka ehitusobjektidel. Knaufi kergkonstruktsioonid tagavad standardite ja regulatsiooniga seatud heliisolatsiooni piirnormide täitmise, kui on täidetud tootja paigaldusjuhendites antud juhiseid ning järgitud kohalikke ehitusnorme ja -standardeid. Näit. käesolevas juhendis toodud kergvälisseinte õhumüra isolatsiooni indeksid on vahemikus Rw,R = 52...68 dB.

2. Knaufi kergvälisseinte lahendused

Järgnevatelt lehekülgedelt leiate valiku kergvälisseinte süsteemi lahendustest, kus on kasutatud Knaufi tootevalikusse kuuluvaid materjale. Valikus on nii tava- kui termoprofiilidest ja puitsõrestikul välisseinte lahendused.

Mittetuulutatavad välisseina lahendused pakuvad mitmeid võimalusi soojustatud välisseinakihtide katmiseks olukorras, kus seinaprofiilid on kinnitatud vahelagede vahele. Selline paigaldusviis võimaldab seda lahendust kombineerida ka tuulutatava fassaadilahendusega või katta see välispinnalt õhekrohviga.

Välisseina kandvad profiilid võib kinnitada ka korruste kohal vahelagede külge - see tagab piirdetarindis külmasildadest tingitud soojuskadude vähenemise.

Knauf pakub lahendusi ka suure energiatõhususega hoonete, s.h. puitsõrestikul, plaatkatetega seinte ehitamiseks.

Kõigi tarinditüüpide dimensioneerimisel tuleb arvestada rahvuslike normide ja standarditega

3. Detailjoonised

a. Mittetuulutatav metallprofiilidest välissein 

 1. 1. AQUAPANEL® välisviimistlus, õhekrohv
 2. 2. Armeerimisvõrk
 3. 3. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor välisseinaplaat
 4. 4. Niiskustõkkepaber AQUAPANEL® Tyvek Water-Resistance Barrier
 5. 5. Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus 6. 6. 6. Termopofiilid
 6. 7. Õhu- ja aurutõkkekile Knauf Insulation LDS, vuugid ülekattega >200 mm, liitekohad ja läbiviigud teibitud
 7. 8. Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus
 8. 9. Kandevkonstruktsioon, vahelagi
 9. 10. Knauf kipsplaat, 2 kihti + siseviimistlus

 

Tehniline omadus Kirjeldus
Välisviimistluskiht Knauf AQUAPANEL® välisseinaplaat õhekrohviga
Soojustuskihid Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus 1)
Soojustuskihtide kogupaksus 200 mm  250 mm 300 mm 400 mm
Karkassi samm 600 mm 600 mm  600 mm 600 mm
Tulepüsivus 60 min 60 min 60 min 60 min
Õhumüra isol.indeks Rw,R [dB] 52 dB 53 dB 55 dB 56 dB
Soojusläbivus U [W/(m2K)] 2) 0.19 0.17 0.16 0.13
 • 1) Soovituslikud Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustusmaterjalid: Naturboard 033, Naturboard 035, Naturboard 037, Naturboard WD, Naturboard WD KD, Naturoll 033
 • 2) Tarindi soojusläbivus mineraalvillast soojustega Naturboard 035

 

3. Detailjoonised

b. Tuulutatav metallprofiilidest välissein

 

 1. 1. AQUAPANEL® välisviimistlus, õhekrohv
 2. 2. Armeerimisvõrk
 3. 3. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor välisseinaplaat
 4. 4. Tuulutusroov
 5. 5. Tuuletõkke kipsplaat Knauf KTS
 6. 6. Termopofiilid
 7. 7. Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus
 8. 8. Õhu- ja aurutõkkekile Knauf Insulation LDS, vuugid ülekattega >200 mm, liitekohad ja läbiviigud teibitud
 9. 9. Kandevkonstruktsioon, vahelagi
 10. 10. Knauf kipsplaat, 2 kihti + siseviimistlus

 

Tehniline omadus Kirjeldus
Välisviimistluskiht  Knauf AQUAPANEL® välisseinaplaat õhekrohviga
Soojustuskihid Knauf Insulation ECOSE® Technology mieraalvillast soojustus 1)
Soojustuskihtide kogupaksus 200 mm  250 mm 300 mm 400 mm
Karkassi samm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Tulepüsivus 60 min 60 min 60 min 60 min
Õhumüra isol.indeks Rw,R [dB] 55 dB 56 dB 57 dB 58 dB
Soojusläbivus U [W/(m2K)] 2) 0.19 0.17 0.16 0.13

 

 1. 1) Soovituslikud Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustusmaterjalid: Naturboard 033, Naturboard 035, Naturboard 037, Naturboard WD, Naturboard WD KD, Naturoll 033
 2. 2) Tarindi soojusläbivus mineraalvillast soojustega Naturboard 035

 

3. Detailjoonised

c. Tuulutatav puitsõrestiksein

 

 1. 1. AQUAPANEL® välisviimistlus, õhekrohv
 2. 2. Armeerimisvõrk
 3. 3. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor välisseinaplaat
 4. 4. Tuulutusroov
 5. 5. Tuuletõkke kipsplaat Knauf KTS
 6. 6. Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus
 7. 7. Jäigastav vahekiht, näit. OSB
 8. 8. Õhu- ja aurutõkkekile Knauf Insulation LDS, vuugid ülekattega >200 mm, liitekohad ja läbiviigud teibitud
 9. 9. Puitsõrestiku postid
 10. 10. Knauf kipsplaat + siseviimistlus
 Tehniline omadus Kirjeldus
 Välisviimistluskiht  Knauf AQUAPANEL® välisseinaplaat õhekrohviga
 Soojustuskihid Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustus 1)
 Soojustuskihtide kogupaksus 250 mm 400 mm 500 mm 600 mm
 Karkassi samm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
 Tulepüsivus 60 min 60 min  90 min 90 min
 Õhumüra isol.indeks Rw,R [dB] 62 dB 65 dB 67 dB 68 dB
 Soojusläbivus U [W/(m2K)] 2) 0.15 0.11 0.09 0.07
 • 1) Soovituslikud Knauf Insulation ECOSE® Technology mineraalvillast soojustusmaterjalid: Naturboard 033, Naturboard 035, Naturboard 037, Naturboard WD, Naturboard WD KD, Naturoll 033
 • 2) Tarindi soojusläbivus mineraalvillast soojustega Naturboard 035

 

5. Mittetuulutatavad välisseinad

Topeltprofiilidest välisseinad (lisakipsplaat seina sees)

 

5.Mittetuulutatavad välisseinad

Topeltprofiilidest välisseinad (lisakipsplaat seina sees)

5. Mittetuulutatavad välisseinad

Topeltprofiilidest välisseinad (lisakipsplaat seina sees)

 6. Mittetuulutatavad välisseinad

Topeltprofiilidestvälisseinad (lisakipsplaat seina sees), avataidete lahendused

7. Tuulutatavad välisseinad

Termoprofiilidest ja Z- või CW-profiilidest installatsioonikihiga välissein


7. Tuulutatavad välisseinad

Termoprofiilidest ja Z- või CW-profiilidest installatsioonikihiga välissein

8. Tuulutatavad välisseinad

Puitsõrestikul tuulutatav välissein

8. Tuulutatavad välisseinad

Puitsõrestikul tuulutatav välissein