Profiilplekist tarindid

Tööstus- ja laohooned ehitatakse enamasti klaasvillaga soojustatud profiilplekist fassaadikattega.

Ülevaade

Üldjuhul on profiilplekist hoonete seinad ja katused ehitatud profiilplekist sisepaneelidest, mis on eraldatud kõrgema profiiliga metallist välispaneelidest. Maksimaalse soojapidavuse tagamiseks täidetakse õhkvahe soojustuskihiga. Soojustamiseks kasutatakse tavaliselt klaasvilla (rullis või plaatidena), mis tagab suurepärased näitajad, A1 tulekindluse ja materjali käsitsemise eelised (materjal on kerge, hõlpsalt kokkusurutav jne).

Tehases eelvalmistatud katuseprofiilid ja fassaadikatted monteeritakse objektil kokku. Konstruktsioon ja komponendid kuuluvad sageli patenteeritud süsteemi.

Eelised

 • Kiire ehitusmeetod

 • Kerge konstruktsioon, väiksemad konstruktsiooniterase ja vundamendi rajamise kulud

 • Väga hea tulekindlus, millest võivad tuleneda madalamad kindlustusmaksed võrreldes vahtkomposiitplaatidest hoonega

 • Turvalisus

 • Kuluefektiivsus

 • Lihtne paigaldus

Klaasvilla eelised

Klaasvillale iseloomulikud omadused tagavad ülihea soojapidavuse, seda madalama tiheduse juures võrreldes kivivillaga. Madalam tihedus võimaldab materjali rohkem kokku suruda, mis tähendab, et rulli või pakki mahub rohkem ja seega sisaldab üks tarne rohkem soojustusmaterjali. See omakorda tähendab, et objektil on vaja vähem hoiuruumi ja materjali tõstmiseks hoone katusele kulub vähem aega. Peale selle kuulub klaasvill loomulikult kõrgeimasse tulekindlusklassi A1 Euroklass.

Kokkuvõtlikult:

 • Ökonoomne transportimine ja hoiustamine – võrreldes kivivillaga on klaasvilla ühes tarnes rohkem;

 • Kuna klaasvilla üks rull on pikem ja pakis on rohkem plaate, siis läheb paigaldamine kiiremini;

 • Ilmastikukindel pakendamine – kuna alustele pakitud klaasvill on ilmastikukindel, saab seda hoida väljas;

 • Klaasvilla mahalaadimiseks ja tõstmiseks kulub vähem aega, mis tähendab, et klaasvill jõuab kiiremini katusele;

 • Kuna klaasvill on kergem, siis ei ole konstruktsiooniterasele esitatavad nõuded nii ranged;

 • Samas peab madalama tihedusega klaasvill paremini vastu ka ilmastikutingimustele paigaldamise ajal;

 • Kõrgeim tulekindlusklass A1 Euroclass. Üldjuhul tagab klaasvilla kasutamine hoone omanikele madalamad kindlustusmaksed võrreldes vahtkomposiitplaatidest hoonetega.

Knaufi soojustusisolatsiooni tooted

Knauf Insulationi TP116, Naturboard 035 on elastne, kerge, süttimatu, mürasummutavad klaasvillad.

 • 0,037 W/mK – väga hea (TP116)

  0,035 W/mK – ülihea (Naturboard 035)

Knauf Insulationi Rocksilk Slab on kõrge tihedusega kivivillaplaat, mida iseloomustab esmaklassiline helineeldumine.

Projekteerimise põhialused

Soojusisolatsioon

Üldjuhul koosneb tehases eelvalmistatud profiilplekist sein ja katus profiilplekist sisepaneelidest, mis on eraldussüsteemi abil eraldatud kõrgema profiiliga välispaneelidest. Eraldussüsteemi kasutatakse õhkvahe moodustamiseks ja soojustuskihi paigaldamiseks.

Tehases eelvalmistatud elementidest fassaadikatted monteeritakse objektil kokku. Soojustuse paigaldamiseks on kolm võimalust:

 • paneelikarkassi või roovtalade välispinnale

 • villakassetti

 • paneelikarkassi või roovtalade sisepinnale

Külmasillad eraldussüsteemis

Tehases eelvalmistatud profiilplekist kattesüsteemide eraldussüsteemis, mida kasutatakse õhkvahe moodustamiseks sise- ja välispaneelide vahel, tekivad korduvad külmasillad. Eraldussüsteemiga on integreeritud külmatõke, mis vähendab soojavoogu läbi sõrestiku ja klambrite. Tavaliselt koosneb eraldussüsteem Z-taladest, horisontaalsest raampuust ja klambritest või soojustatud eraldussüsteemidest. Kui eraldussüsteem on konstrueeritud horisontaalsest raampuust ja klambritest, siis peavad klambrid olema vähemalt 1 m kaugusel üksteisest ja kindlasti külmatõkkega.


Külmasildade vältimine

Külmasildade minimeerimiseks peavad seinad ja kogu katus olema kaetud maksimaalse paksusega soojustusega ning soojustust läbivate kinnituste arv peab olema minimaalne. Nurgadetailid, räästarennid, ühenduskohad ja avad peavad olema projekteeritud nii, et soojustus läheks võimalikult katkematult. Objektil tuleb kontrollida, et soojustuskihis ei ole pragusid.

Soojustuse katkematus ning külmasillad ühenduskohtades ja avades

Soojapidavuse maksimeerimiseks peab hoonekarp olema ehitatud nii, et selle soojustuskihis (kihtides) ei ole märkimisväärseid külmasildasid ega pragusid. Tavaliselt vajavad suuremat tähelepanu ehituselementide vahelised ühenduskohad ja lineaarsed elemendid, nagu näiteks aknapõsed, akende ülemised osad ja aknalauad.

U-väärtuse arvutamine

Teiseks võimaluseks on pöörduda Knauf Insulationi tehnilise nõustamise keskuse poole, kus arvutatakse välja konkreetse U-väärtuse saavutamiseks vajaliku soojustuse paksus, arvestades ainult horisontaalsest rõhtpuust, klambritest ja Z-eraldussüsteemist tulenevaid külmasildu.


Kondenseerumisohu vältimine

Kondenseerumisohu vältimiseks sellise konstruktsiooniga ehitises on kaks võimalust.

 1. Piisav ventilatsioon, mis asendab niiske õhu kuivema õhuga. Ventilatsioonisüsteem peaks olema veeaurude allikale võimalikult lähedal. Vajaduse korral tuleb õhu väljajuhtimiseks kasutada ventilaatorit.

 2. Suhteliselt sooja ja niiske õhu tõkestamine, et see ei jõuaks külmadele pindadele. Selleks paigaldatakse soojustuse soojale poolele aurutõkkekiht ja tagatakse ventilatsioon, mis hajutab aurutõkkekihti mitteimbunud võimalikud veeaurud.

Aurutõkkekiht

Olenemata hoone tüübist tuleb kõikide hoonete katustele paigaldada aurutõkkekiht. Selle funktsiooniks on piirata hoones veeaure, mis satuvad hoonesse hajumise ja õhulekke teel. Aurutõkkekihi paigaldamisel tuleb jälgida, et metallpaneelide liitekohad oleks hästi tihendatud. Teiseks võimaluseks on kasutada spetsiaalset membraani. Mõlemal juhul peab aurutõkkekiht olema katkematu. Aurutõkkekiht tuleb integreerida ja tihendada hoone teiste elementidega, nagu näiteks katuse ja seina vaheliste ühenduste, külgnevate müüride, püstikute ja läbiviikudega, nagu nt katuseaknad. Aurutõkkekihi liitekohtade arv peaks olema minimaalne ja liitekohad peavad olema nõuetekohaselt tihendatud. Kui vähegi võimalik, tuleb läbiviike vältida. Kuid kohtades, kus need on hädavajalikud, peavad need olema ümbritsetud sobiva raamiga. Selleks võib kasutada talasid või katuseluugi kraed, mis võimaldavad paigaldada aurutõkketihendeid.

Õhku läbilaskvad membraanid


Isegi juhul, kui on paigaldatud tõhus aurutõkkekiht, võib välispaneeli sisepind siiski probleeme tekitada. Selgetel öödel võivad katusepaneelid jahtuda temperatuurini, mis on väliskeskkonna temperatuurist madalam. Selle protsessi mõjul võivad katuses olevatesse õhkvahedesse tekkida veeaurud, mis põhjustavad välispaneeli kondenseerumise. Aure läbilaskev aluskiht võimaldab veeaurudel sellest läbi imbuda. Välispaneelile koguneda võiv kondensatsioonivesi langeb kas läbi aure läbilaskva aluskihi ja tilgub räästarenni, või kui tingimused seda võimaldavad, aurustub ära ja eemaldatakse ventilatsiooniga. Lisaks takistab aure läbilaskev aluskiht õhu liikumist läbi soojustuse, selle alt või pealt. Muidu tekivad külmapunktid ja väheneb energiatõhusus. Kohtades, kus aure läbilaskev aluskiht külgneb läbiviigu või talaga, tuleb välja töötada lahendus, mis tagab lekke ja/või kondensatsioonivee veekindla eemaldamise. Räästast harjani kulgevate liistude aluskihi peal peab olema tagatud piisav õhuliikumine. Tuulutusega avad peavad olema konstrueeritud nii, et on välditud vihmavee, lindude ja suurte putukate sattumine avadesse ning need peavad olema tolmu- ja saastakindlad.

Õhutihedus

Hooned peavad olema piisavalt õhutihedad, et vältida mõttetut kütmist ja jahutamist ning et tagada ventilatsioonisüsteemide tõhus talitlus. Rahuldava õhutiheduse saavutamiseks on mitu võimalust, sh soojustuskihiga kontaktis olev katkematu õhutõke, pragude tihendamine läbiviikude ümber ning tihendatud välisuksed ja aknad.

 

Spetsifikatsioonid

1&2) Seina horisontaalne rõhtpuu ja klamber

Enne välispaneeli paigaldamist kinnitage ... mm paksune TP116, Naturboard 035 * … sisepaneelile ja eraldussüsteemi alla*/vahele*. Paigaldage soojustus tootja instruktsioonide järgi. (*vajaduse korral ära jätta)

3) Villakassetid seinale paigaldamiseks

Villakassetid kinnitatakse horisontaalselt vertikaalselt paigaldatud teraselementidele. Pange villakassettidesse … mm paksune TP116, Naturboard 035. Lõigake soojustus villakasseti järgi mõõtu ja paigaldage see kassetti enne fassaadikatte kinnitamist. TP116, Naturboard 035 paigaldamisel järgige tootja instruktsioone. (*vajaduse korral ära jätta)

4) Alusroovitis

Paigaldage aure tõkestav kipsplaat või fiibriga tugevdatud tsementplaat tööstuslikule T-metalltalade süsteemile. Enne fassaadikatte paigaldamist pange sisepaneelidele … mm paksune TP116, Naturboard 035. Soojustuse paigaldamisel järgige tootja instruktsioone. (*vajaduse korral ära jätta)

5) Soojustus roovitise peal

Paigaldage sisepaneelid roovitisele. Kinnitage metallist eraldussüsteem sisepaneelidele ja roovitisele nii, et sise- ja välispaneelide vahel on maksimaalse paksusega soojustus. Paigaldage sisepaneelidele … mm paksune TP116, Naturboard 035 Paigaldamisel järgige tootja instruktsioone. Ühendage kõik liitekohad põkkliitega. Kinnitage tugevalt välispaneelid.(*vajaduse korral ära jätta)

6) Heliisolatsioon roovitise peal

Paigaldage roovitisele perforeeritud metallist sisepaneelid ja kinnitage roovitisele tugiklambrid. Paigaldage sisepaneelidele … mm paksune Rocksilk Universal Slab RS100 ja selle peale aurutõkkekiht. Kinnitage metallist eraldussüsteem tugiklambrile läbi aurutõkkekihi nii, et aurutõkkekihi ja välispaneelide vahele jääb maksimaalse paksusega soojustus. Paigaldage aurutõkkekihile … mm paksune TP116, Naturboard 035 * ja suruge see metallist eraldussüsteemi alla. Ühendage kõik liitekohad põkkliitega.Kinnitage tugevalt välispaneelid. (* vajaduse korral ära jätta). Paigaldage soojustus tootja instruktsioonide järgi.